Werken aan een gezonde school, hoe doe je dat?

In februari en maart 2016 volgde Veerle een 2-daagse opleiding bij VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie). VIGeZ is een partner van de overheid en expertisecentrum dat advies, opleidingen en methodieken aanbiedt rond gezondheid in de breedste zin van … Lees verder

Hoe handelingsgericht werkt onze school?

Hoe handelingsgericht werkt onze school? In dit schema staan drie kolommen. Je kunt natuurlijk zelf meer kolommen toevoegen, zoals competenties of ondersteuningsbehoeften. Ook kun je de eerste kolom aanpassen aan de schoolvisie, zolang deze aanpassing maar conform het betreffende uitgangspunt … Lees verder

TOPspel

Een leuke én haalbare methodiek om te werken rond een aangenamer klasklimaat waarin de klasregels en afspraken beter gevolgd worden. Reeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd door een leerkracht van het vierde leerjaar ergens in de … Lees verder

Heb jij een genderbewuste school?

Op 8 december 2015 ging in Brussel een studiedag door die de apotheose vormde voor het Procrustes-project. Dit project liep over meerdere jaren en had tot doel meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen jongens en meisjes op school. … Lees verder

STEM: techniek in het basisonderwijs

Wat is ‘STEM’? STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een letterwoord om de domeinen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde samen te vatten in één herkenbaar begrip.  STEM staat voor een waaier aan technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Als je … Lees verder

“Het gat in de haag”

Werken rond sociale, persoonlijke en cognitieve vaardigheden met kleuters of kinderen van BLO Type 2. Vzw De Sleutel ontwierp prachtig materiaal om samen met kleuters of kinderen van het BLO Type 2 te werken rond sociale vaardigheden (ruzies oplossen, iemand … Lees verder

De Wegwijzer

Participate is een vereniging die zich richt tot ouders en begeleiders van kinderen met autisme. De vereniging beoogt om meer inzicht in en begrip van deze kinderen te bereiken bij al wie met deze kinderen werkt. In het kader daarvan … Lees verder

Handelingsgericht werken: wat is dat?

Diversiteit Binnen onze huidige maatschappij wordt heel wat gezorgd, verzorgd, verbeterd, behandeld, geremedieerd, geïndividualiseerd, gestimuleerd, … Daar waar er problemen zijn, moeten er oplossingen gezocht worden. Ook op school merken we een heel grote stap richting zorgverbreding: de zorgen op … Lees verder

CLIL is niet zomaar een lesje in een andere taal

Onze IVG-School mag een pioniersrol opeisen in de ontwikkeling van CLIL (Content and Language Integrated Learning) in Vlaanderen. Dat bleek woensdag 21 oktober 2015 waar onze leerkracht Charlotte Vanderstuyft als experte werd ingehuurd om een workshop CLIL-economie te geven tijdens de … Lees verder

M-decreet: zeuren of zwoegen

Het M-decreet is dit schooljaar van start gegaan. Het decreet bestaat uit 4 grote pijlers: – eerst gewoon, dan buitengewoon (alleen voor kinderen die het echt nodig hebben); – nieuw type 9; – type basisaanbod; – criteria worden strenger. Er … Lees verder

Johan Royeaerd

Johan is van opleiding master in de wetenschappen en behaalde een MBA aan de Vlerick School for Management. Hij werkte enkele jaren aan de universiteit Gent, volgde tal van lange opleidingen in het buitenland en was vanaf 1983 actief in … Lees verder

Lies Pycke (40% VTE)

Lies is van opleiding zowel bachelor onderwijzeres als master wijsbegeerte. Ze volgde tevens de specifieke lerarenopleiding alsook langjarige opleidingen filosofie in Nederland. Ze begon les te geven in 1989. Sinds meerdere jaren is ze deeltijds verbonden aan de lerarenopleiding binnen … Lees verder

Veerle Wauters (70% VTE)

Veerle is van opleiding master orthopedagogiek aan de KULeuven. Ze werkte zowel binnen onderwijs als binnen welzijn, onder meer als thuisbegeleidster, coördinator GON-dienst en zorgcoördinator. Ze werkte tevens een tijd in een bedrijf voor hoogtechnologische hulpmiddelen voor mensen met een … Lees verder

Ann Servranckx (50%VTE)

Ann behaalde haar diploma master in de logopedie in 1988. Ze werkte als logopediste, leerkracht, taakleerkracht, beleidsmedewerker en zorgcoördinator zowel binnen BuBaO als binnen BuSO. Ze is tevens verbonden aan een OV4-school in Lommel voor leerlingen met ASS, ADHD en/of … Lees verder

Christine Marius en Hans Weyns

Christine en Hans werden (na hun pensionering) vrijwillige medewerkers bij VONAC. Christine was voorzitster van VOOP en directeur binnen de IVG-School. Hans was algemeen directeur van een scholengroep van het GO! Vanuit die brede ervaring zorgen Christine en Hans voor … Lees verder

Onderwijskiezer

Liese Leunens, medewerkster bij de Onderwijskiezer, bezorgde ons onderstaande tekst over de ‘Onderwijskiezer’. Wat is onderwijskiezer? Onderwijskiezer is de online studiekeuze-informatiebank van de centra voor leerlingenbegeleiding en richt zich naar iedereen die op zoek is naar informatie over het onderwijs. … Lees verder

Preventie zelfdoding

Rita Van Durme, van het departement onderwijs en vorming, bezorgde ons onderstaande ‘Theateradviezen voor scholen’ in verband met eventuele toneelvoorstellingen over zelfdoding Jongeren zijn meer vatbaar voor eenzijdige beeldvorming, vooral met betrekking tot gevoelige onderwerpen binnen geestelijke gezondheid. Bovendien vormen … Lees verder

Kenmerken van competentiegerichte evaluatie

Tijdens de intervisie met directies en middenkader van ons BuO op 7 mei 2015, kwam naar voren dat de scholen nood hadden aan richtlijnen rond competentiegerichte evaluatie. Steunpunt-GOK stelde indertijd hieromtrent enkele richtlijnen op. Competenties meten Toets ik niet alleen … Lees verder

Dyslexie

Vrijdag 24 april 2015 werd ik door CVO Vilvoorde uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over dyslexie. Ik word op de werkvloer (BuSO – OV4) elke dag geconfronteerd met deze problematiek bij enkele van onze leerlingen. Via de definitie van … Lees verder

Voorstelling nieuwe school: CVO VIVA Antwerpen

CVO VIVA Provincie Antwerpen vzw is gespecialiseerd in huishoudelijk onderwijs en sinds enkele jaren ook in opleidingen van het studiegebied mode. Op een dertigtal lesplaatsen verspreid over de provincie Antwerpen kunnen cursisten terecht voor verschillende praktijkgerichte opleidingen die de persoonlijke … Lees verder

Voorstelling nieuwe school: CVO VIVA Brabant

Het ontstaan van cvo viva svv situeert zich na de tweede wereldoorlog, vanuit een reële behoefte. De tijdelijke cursussen werden gegeven door vrijwilligers en waren gratis. Met de opgedane kennis konden de vrouwen op een goedkope manier kleding maken en … Lees verder

Voorstelling nieuwe school: CVO SOPRO

CVO Sopro kent zijn ontstaan in de schoot van een inrichtende macht uit de Antwerpse joods-orthodoxe gemeenschap. Eind de jaren vijftig startte deze met een kleinschalig initiatief om Joodse nieuwkomers in de gemeenschap de kans te geven om een West-Europese … Lees verder

Viering 25 jaar VOOP

Op 7 februari 1990 werd de vzw VOOP boven de doopfont gehouden. Begin 2015 waren we dus net een kwarteeuw verder. Ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingen van onze vzw’s VOOP en VONAC op 4 februari 2015 werd deze verjaardag … Lees verder

Meertaligheid

Men spreekt van meertaligheid als een kind afwisselend meer dan één taal gebruikt ter interactie met een relevante gesprekspartner. De mensheid is overwegend meertalig! Opgroeien met 1 taal is dus eerder een bijzonderheid. Een normaal begaafd kind is zonder problemen … Lees verder

Faalangst

Op donderdag 29 januari 2015 begeleidde ik een uiteenzetting over ‘faalangst bij cursisten’ voor leerkrachten van het CVO BEC. Vanuit deze opleiding heb ik een vertaling gemaakt naar onderhavige tekst. Misschien zullen jullie je zelf in sommige onderdelen van deze … Lees verder