VOOP

Het pedagogisch project van het Vlaams Onderwijs OverlegPlatform formuleert een aantal leidende principes, die elke VOOP-school in haar eigen pedagogisch project vertaalt:

 • de uitbouw van de niet-confessionele grondslag: eenieder wordt als evenwaardig lid van de gemeenschap aanvaard;
 • een holistisch mensbeeld hanteren, zodat iedere leerling de groeikansen krijgt die hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, binnen eigen mogelijkheden en begrenzingen;
 • de vaardigheidsontwikkeling niet ondergeschikt aan kennisverwerving, maar de totale attitudeontwikkeling van de leerling nastreven, met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten opzichte van mens, natuur en samenleving;
 • een dynamisch mens- en maatschappijbeeld nastreven en zodoende bijdragen tot de vorming van mensen die:
  – fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf;
  – een open geest hebben, zonder vooroordelen, met respect en belangstelling voor ieders mening;
  – zich belangstellend kunnen opstellen en zich kunnen inleven in de ervarings- en waardenwereld van anderen;
  – zich bewust zijn van de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden en geëngageerd constructief opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;
  – stimuleren tot ‘mondigheid’ en blijvende intellectuele nieuwsgierigheid;
  – de gelijkwaardigheid van ieder mens onderkennen en hierop zijn handelen baseren;
  – beseffen dat vrijheid steeds gepaard gaat met verantwoordelijkheid voor eigen handelen.  

Nancy Bal is voorzitter van de Raad van Bestuur van VOOP.
nancy.bal@voop.be
03 230 03 84