Wie is wie?

TAAKVERDELING  &  COORDINATEN

PEDAGOGISCH  BEGELEIDERS  2021-2022

2021-09-01

☑  Ann Servranckx       ann.servranckx@voop.be

ann.servranckx@okoplus.be  –  016 68 02 55  –  0476 56 29 68

Ann behaalde haar diploma master in de logopedie in 1988. Ze werkte als logopediste, leerkracht, taakleerkracht, beleidsmedewerker en zorgcoördinator zowel binnen BuBaO als binnen BuSO. Ze is tevens verbonden aan een OV4-school in Lommel voor leerlingen met ASS, ADHD en andere leerstoornissen. Bij VONAC is ze actief als competentiebegeleidster en pedagogisch begeleidster binnen zowel het gewoon als het buitengewoon lager en secundair onderwijs.

Het concrete takenpakket van Ann Servranckx omvat onder meer:

* Competentiebegeleider OKOplus: project competentieontwikkeling binnen het convenant OKO-overheid en competentiebegeleidster binnen OKOplus:

 • OKOplus verder uitbouwen en opvolgen (vnl. i.s.m. Fopem)
 • (Aanvangs-)begeleiding, professionalisering, ondersteuning en opvolging van de ondersteuners binnen OKOplus
 • Competentieontwikkeling binnen gewoon onderwijs: ontwikkelen van competenties bij leerkrachten en teams voor begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Ondersteunen bij meervoudige of ernstige leerproblematieken
 • Ondersteunen binnen scholen buitengewoon onderwijs
 • Begeleiding types 9 en basisaanbod
 • Scholen, deelteams en medewerkers ondersteunen bij meer inclusief onderwijs

* Pedagogisch begeleider VONAC:

 • Pedagogisch-didactische ondersteuning en begeleiding op de werkvloer
 • Aanvangsbegeleiding nieuwe leerkrachten en ondersteuning ervaren leerkrachten
 • Individuele en groepscoaching
 • Taalbeleid
 • Cultuurbeschouwing
 • Leerlingenevaluatie
 • Zorgbeleid, zorgcontinuüm fases 0+1, leerlingenbegeleiding
  • Welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling
  • Begeleiding bij individuele en groepshandelingsplannen
 • Professionaliseringsbeleid
  • Voorbereiden en opvolgen van doorlichtingen
  • Intervisiebijeenkomsten BaO en BuO
 • Hervorming SO: implementering nieuwe eindtermen (TSO-BSO)
 • Hervorming BaO: opvolgen ontwikkeling nieuwe eindtermen
 • Opvolgen nieuwe scholen en relatie met bestaande scholen
 • Kwaliteitsontwikkelingsbeleid en beleidsvoerend vermogen

 

☑  Inge Godu       inge.godu@voop.be  –  0497 40 77 75

Inge is van opleiding criminologe. Ze behaalde haar master in 1988 en vervolgens in 1996 haar aggregaat in de politieke en sociale wetenschappen. Ze werkte gedurende 15 jaar bij het gemeentebestuur van Destelbergen als jeugdconsulente. Na een aantal jaar als docent in het graduaat orthopedagogie werd ze vervolgens adjunct directeur en daarna directeur van CVO ISBO. Ze volgde tal van opleidingen en nam ook deel aan verschillende Erasmus+ projecten. Ze was de voorbije jaren tevens lid van de OKO-kerngroep en vertegenwoordigde in de RLLL en het OOC de VOOP-CVO’s. Bij VONAC is ze actief als pedagogisch begeleidster, vooral voor het secundair onderwijs, en ze neemt ook een aantal koepeltaken op voor VOOP en OKO.

 

Concreter omvat het takenpakket van Inge Godu onder meer :

* Pedagogisch begeleider VONAC

 • Pedagogisch-didactische ondersteuning en begeleiding
 • Hervorming SO en implementering nieuwe eindtermen (ASO)
 • Evaluatiebeleid personeel
 • Internationalisering
 • Leerlingenevaluatie SO
 • Opvolging centrale toetsen
 • Datageletterdheid
 • Digitalisering
 • Opvolgen effectiviteit van begeleiding en ondersteuning
 • Voorbereiden en opvolgen van doorlichtingen
 • Onderwijskundig beleid
 • Opvolgen nieuwe secundaire scholen
 • Intervisiebijeenkomsten SO
 • Kwaliteitsontwikkelingsbeleid
 • Opleidingen voor directies
 • Gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek

 

* Koepeltaken VOOP:

 • Ondersteuning bij personeelsbeleid
 • Ondersteuning bij wet- en regelgeving
 • Schoolorganisatie

 

*  Taken binnen OKO:

 • OKO-kerngroep
 • Opvolgen onderwijsdossiers
 • Netwerking

 

 

 

☑  Johan Royeaerd    johan.royeaerd@voop.be

013 30 68 12  –  0486 031 131

Johan is van opleiding master in de wetenschappen en behaalde een master of business administration aan de Vlerick School for Management. Hij werkte enkele jaren aan de universiteit Gent, volgde tal van lange opleidingen in het buitenland en was vanaf 1983 actief in opleiding en begeleiding, voornamelijk binnen onderwijs. Enkele jaren was hij training and development manager in een groot Brits bedrijf. In 2008 begon hij bij VONAC als deeltijds begeleider volwassenen-onderwijs, later aangevuld met secundair. In 2011 nam hij de coördinatie van VONAC over. Sindsdien neemt hij koepelgebonden taken op, een groot aantal dossiers en vertegenwoordigingen binnen OKO en blijft hij pedagogisch begeleider.

 

 

Meer concreet omvat het takenpakket van Johan onder andere volgende aspecten:

* Pedagogisch begeleider VONAC:

 • Strategisch beleid, organisatiestructuur, beleidsplanning, systeembegeleiding
 • Kwaliteitsontwikkelingsbeleid: implementering referentiekader onderwijskwaliteit en IKZ
 • Opvolgen bereik, effectiviteit en tevredenheid van begeleiding en ondersteuning
 • Bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne (BVH) & preventie
 • Informatieveiligheidsbeleid (GDPR-AVG)+ Liaison officer GDPR met deMens.nu voor VOOP en VONAC
 • ICT-beleid en digitaliseringsbeleid
 • Gezondheidsbeleid, welzijn & welbevinden, integriteit & gender
 • Referentiepersoon radicalisering en polarisering voor OKO
 • Voorbereiden en opvolgen van doorlichting
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Hervorming SO: implementering nieuwe eindtermen
 • Hervorming BaO: opvolging nieuwe eindtermen
 • Initiatief scholengemeenschap SO
 • Opvolgen nieuwe scholen
 • Netwerking tussen SO

 

* Coördinatie VONAC en VOOP:

 • Algemeen beleid, coördinatie, leiding en dagelijkse werking
 • Personeelsbeleid: mandaten, contracten, loonadministratie, aanwerving, taakverdeling, aanvangsbegeleiding, evaluatiebeleid, loopbaanplanning
 • Rapporteringen (o.a. jaarverslag, begeleidingsplan, projecten OKO)
 • Communicatie en intern en extern overleg
 • Financiën, boekhouding, jaarrekeningen, begroting, fiscaliteit, verzekeringen
 • Juridische zaken en vzw-gebonden materie
 • Contacten met schoolbesturen

 

* Koepeltaken VOOP:

 • Technisch-inhoudelijke ondersteuningsvragen binnen erg diverse thema’s zoals juridische zaken, personeelsbeleid, logistiek, infrastructuur, organisatie, schoolbesturen, …
 • Algemeen beleid & strategische keuzes, in overleg met raden van bestuur VOOP en VONAC
 • Uitbouw studie- en infodienst (i.s.m. deMens.nu)
 • Communicatie en overleg
 • Financiën, boekhouding, jaarrekeningen, begroting, fiscaliteit, verzekeringen
 • Juridische zaken en vzw-gebonden materie

 

* Taken binnen OKO:

 • OKO-kerngroep
 • Project OKO-ondersteuning binnen het convenant tussen OKO en de overheid
 • Extern overleg en uitbouwen netwerking binnen OKO en met externe onderwijsactoren
 • Opvolgen van groot aantal onderwijsdossiers en overlegfora voor OKO, met rapportering hierover naar VOOP, VONAC en OKO
 • Opvolgen ondersteuningsnetwerk OKOplus (i.s.m. Ann Servranckx en netwerkgroep OKO)
 • Bijeenkomsten OKO: agenda, voorzitten, opvolgen