Een klacht

Een klacht

Met welke klacht kan je waar terecht

Wanneer je niet tevreden bent over de werking van een van onze scholen of over de dienstverlening van koepel of begeleidingsdienst kun je een klacht indienen.

Betreft het aspecten van de werking van een school of centrum, dan dien je je eerst te richten tot de directie en het school- of centrumbestuur. Indien niet bekend kan je de betrokken gegevens vinden via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/. Elke onderwijsinstelling heeft een interne klachtenprocedure, die vermeld staat in het school- of centrumreglement. Deze procedure is instellingsspecifiek en het is van belang de vermelde stappen en timing nauwkeurig te volgen.

Indien deze eerste geen aanvaardbaar resultaat geeft of indien de klacht een aspect betreft van de dienstverlening door koepel of begeleidingsdienst, dan kan je een klacht richten aan de voorzitter en/of de coördinator, respectievelijk bobgebruers@gmail.com of inge.godu@voop.be.

Hoe een klacht indienen

De klachtenprocedure van de school of het centrum vermeldt de te volgen stappen voor het indienen van een klacht, de manier van indienen en de timing. Deze procedure is terug te vinden op de website van de betrokken onderwijsinstelling. Doorgaans kan een klacht op meerdere manieren worden ingediend (bv. per brief, via e-mail of via afgifte). Weet dat een persoonlijk gesprek met de directie vaak al veel kan verhelderen en veelal oplossen. Zorg ervoor minstens volgende gegevens te vermelden bij je klacht: je coördinaten (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en een relaas van de feiten (wat, wanneer, met wie, hoe, waar).

Ben je niet tevreden over de uitkomst van de bij een school of een centrum ingediende klacht of betreft het een klacht over aspecten van de dienstverlening van de koepel of de begeleidingsdienst dan kan je een klacht per mail indienen bij de voorzitter via bobgebruers@gmail.com of bij de coördinator via inge.godu@voop.be. Denk eraan ook hier je coördinaten en een feitenrelaas te vermelden.

Hoe verloopt de klachtenbehandeling

Betreft het een klacht tegen een school of centrum dan wordt deze behandeld volgens de klachtenprocedure van de betrokken onderwijsinstelling. In principe zal de directeur van de instelling hier initiatief nemen.

Behelst het een klacht tegen een aspect van de werking van de koepel of de PBD, dan wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie van VOOP. In deze klachtencommissie zetelen de voorzitter Nancy Bal, de coördinator Inge Godu en als technisch specialist Bob Gebruers. In principe ontvang je na het indienen van je klacht een ontvangstmelding binnen een termijn van 10 kalenderdagen. Is de klacht niet ontvankelijk conform de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet dan ontvang je hierover eveneens een melding. Is de klacht wel ontvankelijk dan volgt eerst een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Ook van de resultaten van dit onderzoek ontvang je een melding. De klacht wordt vervolgens afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment waarop de klacht is ontvangen.

Het indienen van een klacht tegen een bepaalde beslissing betekent niet dat deze beslissing teniet zou worden gedaan, ingetrokken of uitgesteld.

Welke klachten zijn niet ontvankelijk

Conform de bepalingen vermeld in het Vlaams klachtendecreet kunnen volgende klachten niet behandeld worden:

  • een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten);
  • een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest (inhoudelijke aspecten);
  • een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
  • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
  • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
  • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor binnen de jurisdictie beroep is aangetekend (bv. Raad van State);
  • een anonieme klacht;
  • een kennelijk ongegronde klacht;
  • een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
  • een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.

Specifieke klachtenprocedures

Voor beroepschriften aangaande een attestering, een definitieve uitsluiting of het niet toekennen van een getuigschrift is een procedure voorzien in het school- of centrumreglement van de betrokken instelling.

Betreft je klacht een aspect van niet gerealiseerde inschrijving of ontbonden inschrijving dan kan je terecht bij de commissie inzake leerlingenrechten: www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Slaat je klacht op de principes van zorgvuldig bestuur (bv. politieke activiteiten, kost van het onderwijs, handelsactiviteiten...) dan kun je terecht bij de commissie zorgvuldig bestuur: www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.

Gaat de klacht over de toegang tot het buitengewoon onderwijs en over verslagen voor toegang dan is de Vlaamse bemiddelingscommissie bevoegd: www.agodi.be/vlaamse-bemiddelingscommissie.

Voor aspecten in verband met discriminatie kan je terecht bij Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum: www.unia.be.