Oko

OKO

VOOP maakt deel uit van OKO, het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.

Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, het Centraal Paritair Comité of de Kamer van Beroep.

Inhoudelijk vertegenwoordigen wij verschillende strekkingen in het onderwijsveld. Gemeenschappelijk hebben we, naast onze beperkte verspreiding, vooral een specifiek of geprofileerd aanbod met een eigen pedagogisch concept en/of gezindheid, specifieke opleidingen en eigen vormen van schoolbestuur. Tevens streven wij voor onze scholen een grote autonomie en het recht op verscheidenheid na.

Onze scholen vinden hun reden van bestaan in de bewuste keuze van ouders, leerkrachten, leerlingen en cursisten voor specifieke kenmerken. Samen bieden de 4 betrokken verenigingen van schoolbesturen onderwijs aan op verschillende niveaus en in diverse onderwijsvormen: kleuter, lager en secundair onderwijs. Er is zowel gewoon als buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd

OKO omvat vier scholenkoepels:

  • Federatie Steinerscholen (Steinerscholen) - www.steinerscholen.be
  • Vrijdenkende Onafhankelijke OnderwijsPartners (VOOP) - www.voop.be
  • Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO) - www.ipco.be
  • Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM) - www.fopem.be.